तस्विरहरु

नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक खनालद्वय दज्र्यानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रममा

नव नियुक्त नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीका महानिरिक्षक खनालद्वय दज्र्यानी चिन्ह लगाउने कार्यक्रममा । तस्बिर : सुर्यखबर

u[xdGqfnosf ;lrj k|]d s’df/ /fO{åf/f gj lgo’Qm g]kfn k|x/Lsf dxflgl/Ifs ;j{]Gb| vgfnnfO{ bHof{gL lrGx k|bfg ub}{ . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;